Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIBRIS ARKEOLOJİK SİLİNDİR MÜHÜR GÖRSELLERİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF CYPRUS ARCHEOLOGICAL CYLINDER SEAL VISUALS )

Author : Yücel Yazgın    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 10-26
    


Summary

İnsanlar, eski devirlerden beri “kişilik” ve “mülkiyet” haklarını özel işaretler ve simgeler kullanarak belirlemeye çalışmışlardır. Bu simgeler o günün koşullarında birlikte yaşayan ve topluluk oluşturmuş insanların üzerinde anlaştığı işaretlerdir. Kişilik ve mülkiyet belirleyici bu özel işaretlerin yer aldığı insan yapımı araçlardan biri de silindir mühürlerdir. Silindir mühürler üzerinde, kazınan yazı ve görseller aracılığı ile kişilik ve mülkiyet belirleme yanında farklı anlatımlar da yapılmıştır. Bu araştırmada Kıbrıs Adasında arkeolojik eser niteliğinde olup, müzelerde sergilenen ve ilgili literatüre konu olabilecek silindir mühürler incelenmiştir. Örneklemi oluşturan mühürler Kıbrıs arkeoloji müzelerinde, British Museum, Metropolitan Museum ve John Hopkins Museum’un Kıbrıs eserleri bölümlerinde sergilenen silindir mühürlerden oluşmaktadır. Tarihsel süreç içinde Kıbrıs’ta hâkimiyet kurmuş topluluk ve yönetimlerin kullandığı silindir mühürler birer görsel öge olarak araştırılmıştır. Bu amaçla MÖ 2000 ile MÖ 600 yılları arasında Kıbrıs'ta veya komşu kültürlerde üretilen silindir mühürler üzerindeki imgeler araştırılmıştır. Bu araştırmada ayrıca komşu kültürlerde üretilerek, hediye veya ithal yolu ile Kıbrıs'a getirilen mühürler üzerindeki kazımalar da incelenmiştir. Komşu kültürlerde üretilip farklı yöntemlerle adaya getirilen mühürler üzerine adada ek olarak yapılan tüm figürler de araştırma kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda, araştırma sürecinde ulaşılmış 191 örnek silindir mühür üzerinde kullanılan motif, figür, yazı, bezeme ile desenlerin özellikleri araştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda mühürler üzerine kazınmış figürler temsil ettikleri temalara göre kodlanarak kazınmış tüm görseller kategorilere ayrılmıştır. Kategorik ayırım sonucunda altı ana kategori tespit edilmiştir. Tespit edilen ana kategoriler altında yirmi yedi tema saptanmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan silindir mühürler üzerindeki kazımalar içinde; üretilen ürünlerin çeşitliliğini sunan, tarımla, madencilikle ilgili, kutsama ve kurban sunma sahnelerini betimleyen ve sahibinin doğum gününü anlatan görsellere rastlanmıştır. Resimlerin mağara duvarlarına çizildiği dönemlerden beridir, bu türden özel işaretler veya farklı amaçlara hizmet eden imgelerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, silindir mühürlerin bazılarında sadece resimsel imgeler kazınmış olması onların yazıdan önce de var olduğu ve o dönemin geleneğinin yazı bulunduktan sonra da mühür kazımaları üzerinde devam ettiği olgusu ortaya çıkarılmaktadır.Keywords
Arkeolojik mühürler, Kıbrıs kültürü, Antik Kıbrıs, , Silindir mühürler, mühür figürleri

Abstract

People have tried to determine their "personality" and "property" rights by using special signs and symbols since ancient times. These symbols are the signs that people who lived together and formed a community in the conditions of that day that they agreed on. One of the human-made tools, on which these special personality and property markers appear are cylinder seals. Different expressions were made besides determining personality and property by means of text and images engraved on cylinder seals. In this research, cylinder seals, which are archaeological artifacts in the island of Cyprus, exhibited in museums and may be subject to the relevant literature were examined. The seals that make up the sample consist of cylinder seals exhibited in Cyprus archaeological museums, in the British Museum, Metropolitan Museum and the Cyprus artifacts sections of the John Hopkins Museum. The cylinder seals used by the communities and governments that have dominated Cyprus in the historical process have been investigated as visual imagery. Therefore, images on cylinder seals produced in Cyprus or neighbouring cultures between 2000 BC and 600 BC were investigated. In this research, the engravings on seals that were produced in neighbouring cultures and brought to Cyprus as a gift or were imported also examined. All figures made on the seals were produced in neighbouring cultures and brought to the island with different methods were also included in the study. In this context, the features of the motif, figure, inscription, decoration and patterns used on 191 cylinder seals obtained during the research process were investigated. As a result of the examination, figures which engraved on the seals was coded in accordance with their themes, all the images engraved on the seals were divided into categories. Six main categories were determined as a result of categorical division. Twenty-seven themes belonging to the identified main six categories were also determined. Among the scrapings on the cylinder seals that constitute the sample of the research; visuals that determine the variety of food production, agriculture, mining, blessing and sacrifice scenes, and demonstrating the scenes of a birthday of the seal owner were encountered. From the pictures drawn on the cave walls, it is known that such special signs or images serving different purposes were used. In this context, the fact that only pictorial images were engraved on some of the cylinder seals reveals the view that they existed before the writing and that the tradition of that period continued on the seal engraving after the writing was found.Keywords
Archaeological seals, Cypriot culture, Ancient Cyprus, Cylinder seals, seal figures

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri