Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND INFLATION: A PANEL DATA ANALYSİS ON DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES )

Author : Ömer Fazıl Emek    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 141-118
    


Summary

Gelir eşitsizliği ile ilgili yapılan kantitatif çalışmalarda eşitsizliğe neden olabilecek makroekonomik faktörlerin etkilerini incelemek ve bu doğrultuda uygun bir gelir dağılımı politikası belirlemek sorunun çözümü için oldukça önemlidir. Literatürün ağırlıklı kısmında bu faktörlerin vergiler, kamu harcamaları vs. gibi mali unsurlar olduğu saptanmıştır. Ancak dolaylı belirleyiciler olarak nitelenen parasal kaynaklı unsurların gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi hakkında literatüre belirsizlik hali hakimdir. Bunlardan biri de enflasyondur. Gelir eşitsizliği ile enflasyon ilişkisine dair iddia edilen temel dayanak, enflasyon oranlarındaki artışın düşük gelir gruplarının alım gücünü düşürdüğü ve bundan dolayı eşitsizliğin artışı ile sonuçlandığı yönündedir. İlişkinin bu özelliği varsayımlardan biri olarak kabul edilebilir. Ancak enflasyonun -düzeylerine, ekonomik birimlerin piyasalardaki konumuna, gelirin niteliğine, çeşitli gelir gruplarına, beklentilere göre vs.- gelir eşitsizliğinin artış/azalışına neden olabilecek yeniden dağıtım kanalları bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan araştırmanın amacı, enflasyonun gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarına göre incelemek, hangi kanallar vasıtasıyla geliri yeniden dağıttığını tespit etmektir. 17'si gelişmiş ve 18'i ise gelişmekte olan toplam 35 ülke için elde edilen sabit ve tesadüfi etkiler tahmincilerine göre her iki ülke grubunda da gelir eşitsizliği ile enflasyon ilişkisinin katsayı değeri negatiftir. Yani artan enflasyon oranları gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. Ancak etki derecesi oldukça düşüktür. Bu bulgulara göre "enflasyonun" gelir dağılımı politikaları için dikkate değer bir belirleyici olmadığı görülmüştür.Keywords
Enflasyon, Gelir Eşitsizliği, Makroekonomik Faktörler, Panel Veri Analizi

Abstract

In quantitative studies on income inequality, it is very important to examine the effects of macroeconomic factors that may cause inequality and to determine an appropriate income distribution policy in this direction. In the majority of the literature, these factors are found as financial factors such as taxes, public expenditures etc. However, uncertainty still prevails in the literature about the effect of monetary factors, which are described as indirect determinants, on income inequality. One of these is inflammation. The main argument for the relationship between income inequality and inflation is that the increase in inflation rates decreases the purchasing power of low income groups and thus results in an increase in inequality. This property of the relationship can be regarded as one of the assumptions. However, there are redistribution channels that can cause income inequality to increase / decrease according to the levels of inflation, the position of economic agents in the markets, the nature of the income, various income groups, expectations etc. The aim of the study, conducted in the light of this information, is to examine the effect of inflation on income inequality according to developed and developing country groups and to determine the channels through which it redistributes income. According to the fixed and coincidental effects estimators for a total of 35 countries, 17 developed and 18 developing countries, the correlation coefficient value of the relationship between income inequality and inflation in both country groups is negative. In other words, increasing inflation rates decrease income inequality. However, its effect level is very low. According to these findings, it has been seen that "inflation" is not a significant determinant for income distribution policies.Keywords
Inflation, Income Inequality, Macroeconomic Factors, Panel Data Analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri