Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR METAFOR ARAŞTIRMASI: YETİŞKİNLERİN MERHAMET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
(A METAPHOR RESEARCH: ADULTS’ PERCEPTİONS RELATED TO COMPASSİON CONCEPT )

Author : EŞREF NAS    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 63-77
    


Summary

Merhamet kavramı kişinin kendi yaşadığı ya da başkasının yaşadığı acının bilişsel ve duygusal olarak farkında olması; acının insanlığın ortak bir deneyimi olduğunu kabul etmesi ve acının hafifletilmesi için eyleme geçme isteğine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Bu araştırmada, yetişkinlerin merhamet kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel yaklaşımda tasarlanmış ve metafor yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda 137 yetişkin yer almıştır. Araştırmanın verileri çevrimiçi yöntemle toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 124 metafora ulaşılmış ve bu metaforların altı tema altında toplandığı belirlenmiştir. Birinci tema, merhametin sevgi ve şefkat duygusu olarak algılandığını göstermiştir. İkinci tema, merhametin acıma ve affetme duygusu olarak düşünüldüğünü ortaya koymuştur. Üçüncü tema, başkasına destek sağlama ve faydalı olma şeklinde merhametin ele alındığını belirlemiştir. Dördüncü tema, merhameti hayatın kaynağı ve manevi bir özellik olarak anlaşıldığını göstermiştir. Beşinci tema, merhametin karşılıksız yapılan bir iyilik şeklinde algılandığını ortaya koymuştur. Altıncı tema ise merhametin rahatlatıcı ve tedavi edici yönünü ön plana çıkarmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords
Yetişkin, merhamet, metafor, algı.

Abstract

Compassion concept can be defined as cognitive and emotional awareness of one's own suffering or someone else's suffering and accepting that pain is a common experience of humanity and having a desire to act to alleviate pain. This research aims to examine the perceptions of the adults about compassion concept. The research was designed in a qualitative approach and carried out with the metaphor method. Participants of the researh were 137 adults. The research data were collected online. The obtained data were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis, 124 metaphors were reached and it was determined that these metaphors were grouped under six themes. The first theme showed that compassion is perceived as a feeling of love and kindliness. The second theme revealed that compassion is thought of as a sense of pity and forgiveness. The third theme has determined that compassion is addressed in the form of providing support and being useful to someone else. The fourth theme showed that compassion is understood as the source of life and a spiritual feature. The fifth theme reveals that compassion is perceived as a unrequited good deed. The sixth theme highlighted the comforting and therapeutic aspects of compassion. The findings of the researh were discussed in the light of the literature and various suggestions were presented.Keywords
Adult, compassion, metaphor, perception.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri