Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RİZE KENT MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ ve KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN YENİDEN KENTE KAZANDIRILMASI ve KÜLTÜREL ROTA OLUŞTURULMASI
(REINTRODUCING HISTORICAL and CULTURAL LANDSCAPE VALUES in RIZE CITY CENTER to THE CITY and CREATING a CULTURAL ROUTE )

Author : ÇİĞDEM BOGENÇ  BANU BEKCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 40-48
    


Summary

Somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri kent kimliğinin yansıtılmasında ve kent-turizm ilişkileri bağlamında oldukça önemlidir. Kaçkar Dağları ile Karadeniz arasında oldukça sarp bir arazide kurulan Rize kentinin yazılı tarihi MÖ. 8’A dayanakta olup kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir ticaret merkezidir. Kent birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasına rağmen o dönemlere ait kültürünü başarılı bir şekilde yansıtamamaktadır. Hızlı kentleşme, artan nüfus ile kültürel miras öğeleri zamanla yok olmuş var olan somut kültürel miras da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma kapsamında Rize kent merkezindeki kültürel miras değerine sahip yapıların ve mekanların mevcut durumları ve potansiyelleri değerlendirilerek kültürel miras turizm rotası kapsamında kentte kazandırılması amaçlanmıştır. Rize Belediyesi’nden alınan dökümanlar, hava fotoğrafları, literatür araştırması ve arazide yapılan gözlemler neticesinde miras değerine sahip kültürel varlıkların kent merkezinde konumu ve değerine yönelik analizle yapılmıştır. Sonuç olarak Rize kent merkezinde yer alan kültürel miras varlıklarının ve miras turizminin uzun vadeli faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, yeri doldurulamaz kültürel kaynakların korunmasını ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak kültür rotası geliştirilmiştir.Keywords
Anahtar kelimeler: Rize, Kültürel peyzaj, kültürel miras, turizm, turizm rota

Abstract

Tangible and intangible cultural heritage values are very important in reflecting the urban identity and in city-tourism relations. The written history of the city of Rize, which was established on a very steep land between the Kaçkar Mountains and the Black Sea, dates back to B.C. 8 and the city is an important trade center that has hosted many civilizations. Although the city has hosted many different civilizations, it cannot successfully reflect the culture of those times. With rapid urbanization and increasing population, cultural heritage elements have disappeared over time and the existing concrete cultural heritage has faced the danger of extinction. Within the scope of this study, it is aimed to bring the buildings and places with a cultural heritage value in the city center of Rize to the city within the scope of cultural heritage tourism route by evaluating their current situation and potential. As a result of documents taken from Rize Municipality, aerial photographs, literature research and observations made in the field, analyses were made regarding the location and value of cultural assets with a heritage value in the city center. As a result, a cultural route was developed to ensure the protection and appropriate use of irreplaceable cultural resources in order to maximize the long-term benefits of cultural heritage assets and heritage tourism in the city center of Rize.Keywords
Keywords: Rize, Cultural landscape, Cultural heritage, Tourism, Tourism Route

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri