Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN EĞİTİMCİ-GERÇEKÇİ ÇOCUK EDEBİYATINDA İNSANSEVERLİK DÜŞÜNCELERİ
(HUMANITY THOUGHTS IN AZERBAIJANI ENLIGHTENMENT-REALISTIC CHILDREN'S LITERATURE )

Author : Sevinc Resulova    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 122-130
    


Summary

Azerbaycan çocuk edebiyatının aydınlanma-gerçekçi aşaması, XIX yüzyılın ikinci yarısını ve XX yüzyılın başlangıcını kapsamaktadır. Bu dönem aynı zamanda çocuk edebiyatımızın oluşum ve başlangıç gelişim aşamasıdır. Bu dönemde çocuk edebiyatımız farklı konu ve düşünce gruplarına ayrılır. Azerbaycan çocuk edebiyatının fikir-konu galerisinde karar tutan temel renklerden biri insanseverlikle bağlıydı. Bu yazıda bu çalışmalardan yararlanmaya çalıştık. Bu konu ve fikir hattı üç edebi türün hepsinde (Epik, Lyrik, Dramatik) önemli yönlerden birini teşkil ediyordu. Azerbaycan eğitimci-gerçekçi çocuk edebiyatında bu konuda bir çok sanatsal örnekler ortaya çıkmıştır. Çocuk yazarları kendi okurlarının kim olduğunu, onların idrak imkanlarını, idraki düzeylerini dikkate alır, ona göre de sonuçları daha sade, anlaşılır bir süjet ve olaylar esasında sunmaya çalışırlardı. Fikir ve kararlarını daha açık, fark edilen bir tarzda okura iletmek amacını taşıyorlardı. Hümanizm konulu eserlerde çocuk yazarları fikrin daha basit, kolay yolla tanıtımı için çeşitli sanatsal araçlara başvururlardı. Bu süre zarfında insanseverlik müvzusunda birçok örnek oluşturuldu. Azerbaycan çocuk edebiyyatını yaradanların-S.E.Şirvani'nin, R. Afandizade'nin, H.Karadaghi'nin, A.Yusfizade'nin, A.Sahha'tin, S.Hajibeyov'un, A.Şaiq'in, M.Hadi'nin, M.Sabir'in, H.Cavid'in, A.Müznib'in, İ.T.Musaev-Shushi'nin, S. Mansur'un, B. Murshud'un, A. Ulvi'ninve diğerlerinin söylediklerimiz müvzuda eserleri vardır. Çocuk yazarları küçük okurlara “insanlarla iletişimde kinli olma, yapılan kötülükleri unut, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye çalış!” kibi önemli ve öğretici tavsiyeler veriyorlardı. Bu, çocuk yazarların ana görevlerindendi. Makalede o zamanki çocuk yazarların insanseverlikle ilgili çalışmalarını inceleyerek yer aldık. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık.İdeya-içerik ve işçilik açısından daha önemli olan işleri sürdürmek için çabaladıq. Fikir ve işçilik açısından daha önemli olan işlerin akılda tutulması için çaba sarfettik. Bahsettiğimiz dönemde hümanizm- insanseverlik fikirleri, çocuk edebiyatında tutarlı ve üretken sanatsal düzenlemelerini buldu. Bu çalışmalar, çocuk edebiyatımızın eğitimçi-gerçekçi aşamasında çocuqların İnsanseverlik ruhunda büyümesinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda, çocuk edebiyatımız bu konularda çalışmalar yapmak için gerekli bir geleneği yarattı. Gelecekte, bu gelenek düzgün bir devamlılık için bir teşvik yarattı.Keywords
Anahtar kelimeler: Azerbaycan çocuk edebiyatı, eğitimci-gerçekçilik, insanseverlik düşünceleri, XIX yüzyılın ikinci yarısı ve XX yüzyılın başlangıcı

Abstract

Enlightenment-realistic stage of Azerbaijani children's literature covers the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This period is also the formation and initial development stage of our children's literature. In this period, our children's literature is divided into different subject and thought groups. One of the basic colors that made a decision in the idea-subject gallery of Azerbaijani children's literature was connected with humanity. In this article, we tried to take advantage of these studies. This subject and line of ideas constituted one of the important aspects in all three literary genres (Epic, Lyrik, Dramatic). Many artistic examples have emerged in this regard in Azerbaijani educator-realistic children's literature. Children's authors would take into account who their readers were, their understanding of understanding, their level of understanding, and accordingly they would try to present the results on a simpler, more understandable subject and events. They were intended to convey their ideas and decisions to the reader in a more obvious, noticeable manner. In the works on Humanism, children's writers used various artistic tools to introduce the idea in a simpler, easier way. During this period, many examples were created in the humanitarian petition. Azerbaijan children's literature creators-S.A. Şirvani, R. Afandizade, H.Karadağ, A.Yusfizade, A.Sahhat, S.Hajibeyov, A.Shaiq, M.Hadi, M.Sabir, H.Cavid, A.Müznib, İ. T. Musayev-Shushi, S. Mansur, B. Murshud, A. Ulvi and others have studies on what I say.Children's writers tell little readers, "Behave in communication with people, forget about evil, try to respond evil to good!" They provided important and instructive advice. This was one of the main tasks of child writers. We took part in the article by examining the work of children's writers at the time on humanity. We made as many generalizations as possible during the study.Ideya struggled to continue the works that are more important in terms of content and workmanship We made an effort to keep things that are more important in terms of ideas and workmanship.In the period we mentioned, the ideas of humanism-humanity found consistent and productive artistic arrangements in children's literature. These works played an important role in the growth of the Spirit of Humanity in the educational-realistic stage of children's literature. At the same time, our children's literature has created a necessary tradition to work on these topics. In the future, this tradition created an incentive for proper continuity.Keywords
Key words: Azerbaijani children's literature, enlightenment-realism, humanity thoughts, the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri