Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN “ANNE” VE “ÇOCUK EĞİTİMİ” KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORLARININ BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF THE METAPHORIES OF STUDENTS IN THE CHILD DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE CONCEPTS OF "MOTHER" AND "CHILD EDUCATION )

Author : Nesip Demirbilek  Yurdagül DEMİRBİLEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 46-58
    


Summary

Bu araştırmanın amacı Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin “Anne” ve “Çocuk Eğitimi” kavramları hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığı ile nasıl kavramsallaştırdıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğinde katılımcıların belirlenmesinde derinlemesine ilişkisi olan bireylerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmadaki katılımcıların seçiminde Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin olması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, araştırma konusuyla ilgili bilgi sahibi olan Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çalışma grubu belirlenmiştir. Bu araştırma için belirlenen çalışma grubunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesinin Genç Meslek Yüksekokulundan 127, Solhan Meslek Yüksekokulundan 39, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan ise 14 öğrenci olmak üzere toplam 180 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmada öğrencilere metafor cümlesi içeren form mail ortamında gönderilmiş, katılımcılardan “Anne……… gibidir/benzemektedir. Çünkü ….…” ile “Çocuk eğitimi……… gibidir/benzemektedir. Çünkü ….…” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Ön Lisans Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin “anne” kavramı ile ilgili 73 farklı metafor üretmiştir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı bu metaforlar benzer yönleri göz önüne alınarak kategorileştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre kategorileştirildiğinde 11 ayrı kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler tarafından en fazla “vazgeçilmezimiz olan kişi” kategorisinde metafor üretilmiştir (N=36). Öğrenciler “Çocuk Eğitimi” kavramına ilişkin ise 110 farklı metafor üretmiştir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı bu metaforlar benzer yönleri göz önüne alınarak kategorileştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre kategorileştirildiğinde 15 ayrı kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler tarafından en fazla “insanın üretildiği sürecin başlangıcı olması” kategorisinde metafor üretilmiştir (N=36). Araştırmanın bulgularına göre bazı öneriler geliştirilecektir.Keywords
Anne, Çocuk Eğitimi, Metafor

Abstract

The purpose of this study is to reveal how students studying in the Child Development Program conceptualize their thoughts on the concepts of "Mother" and "Child Education" through metaphors. A phenomenological (phenomenological) pattern, one of the qualitative research methods, was used in the study. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group of the study. In the criterion sampling technique, individuals with in-depth relationships are used in determining the participants. In the selection of the participants in this study, the main criterion was the presence of students in the Child Development Program. In line with the purpose of the study, a study group consisting of university students studying in the Child Development Program, who is knowledgeable about the research subject, was determined. In the study group determined for this study, a total of 180 university students, 127 from Bingöl University Young Vocational School, 39 from Solhan Vocational School, and 14 from Health Sciences Vocational School, took part in the 2019-2020 academic year. In the study, a form containing a metaphor sentence was sent to the students in the e-mail environment, from the participants, “Mother is like / similar to ………. Because….… ”And“ Child education is like / similar to ………. Because…… ”they were asked to complete their sentences. The "content analysis" technique was used in the analysis of the data obtained in the study. As a result of the research, 73 different metaphors were produced about the concept of "mother" by students studying in the Associate Degree Child Development Program. These metaphors revealed by the students were categorized considering their similar aspects. When the metaphors created by university students were categorized according to their similarity, 11 different categories were reached. According to the results of the research, metaphors were mostly produced by the students in the category of "the person who is indispensable" (N = 36). Students produced 110 different metaphors regarding the concept of "Child Education". These metaphors revealed by the students were categorized considering their similar aspects. When the metaphors created by university students were categorized according to their similarity, 15 different categories were reached. According to the results of the research, metaphors were mostly produced by the students in the category of "being the beginning of the process in which people are produced" (N = 36). Some suggestions will be developed based on the findings of the research.Keywords
Mother, Child Education, Metaphor

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri