Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEKÂN VE KİMLİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA “UZAK” FİLMİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF “UZAK” MOVIE IN THE CONTEXT OF SPACE AND IDENTITY INTERACTION )

Author : Eda ÖLÇER KANBUR  Didem ERTEN BİLGİÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 18-32
    


Summary

İnsanlar günlük yaşantılarında bireysel veya toplumsal yaşantılarını sürdürürken bulundukları mekân ile sürekli iletişim ve etkileşim içinde olurlar. Başlangıçta sadece temel yaşamsal ihtiyaçları ve eylemleri gerçekleştirebilmek amacıyla başlayan fiziksel düzeydeki bu etkileşim, zamanla zihinsel boyutta soyut anlamlarda kazanmaya başlar. Mekân anlamsal nitelikleriyle, bir insanın kim olduğu, nereli olduğu, yaşam biçimi, alışkanlıkları, içinde yaşadığı toplumun kültürel özellikleri kısacası kimliği hakkında çeşitli mesajları da içinde barındırır. Mekân, farklı kimlikler arasında ortaklıklar veya ayrımlar oluşturabildiği gibi kimliğe dair özeliklerin ortaya çıkmasını, görünür olmasını da sağlayabilmektedir. Bu çalışma, insan ve mekân arasında kimlik kavramı bağlamında gerçekleşen karşılıklı iletişim ve etkileşim sürecini, sinemanın görsel anlatı evreni içerisinde açıklamayı hedeflemektedir. Filmde mekânın kimliği, yönetmenin anlatmak istediği hikaye, karakterler ve en önemlisi vermek istediği mesaj ile ilgili bilgileri, anlamı içerisinde taşımaktadır. Buradan hareketle çalışma kapsamında öncelikle, kimlik, mekân, yer kimliği ve bunlarla ilişkili olarak aidiyet, kendileme ve mahremiyet gibi kavramlarla ilgili kuramsal altyapı oluşturulduktan sonra örneklem olarak seçilen “Uzak” filmi üzerinden mekân ve kimlik bağlamında film analizi yapılmaktadır. Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı 2002 yapımı “Uzak”, yönetmenin tüm filmlerinde olduğu gibi sinemasal anlamın oluşturulmasında mekânı bilinçli olarak kullandığı filmlerinden bir tanesidir. Bu özelliği, filmin örneklem olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Analiz için kare kare çözümleme yönteminin kullanılması uygun bulunmuştur. Çalışmanın odağı mekân ve kimlik etkileşimi olması nedeniyle incelenecek olan film kareleri, kullanılan mekân ve mekân donatılarının türlerine, özelliklerine ve karakterlerle olan anlamsal ilişkilerine göre seçilmiştir. Seçilen film kareleri, ev mekânı ve kent mekânı olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Mekânların ve karakterlerin film karelerindeki görsel kompozisyonda konumlanış biçimlerine, karakterlerin mekân ile olan ilişkilerine göre ilettiği mesajlar kimlik kavramı bağlamında analiz edilmektedir. Sinematografik mekân kurguları üzerinden yapılan analizin neticesinde, içindeki ilişkiler ağı ile birlikte mekânın, kimliğimizi oluşturma, dönüştürme şeklinde etkin bir rolü olduğu ve aynı zamanda mekânın kendimizi diğerlerine ifade etme noktasında bir iletişim aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Mekân, Kimlik, Mekân ve Kimlik Etkileşimi, Sinemada Mekân, Film Mekânı

Abstract

While people continue their individual or social lives, they interact and interact with the place they live in. This interaction at the physical level, which started at the beginning only in order to realize basic vital needs and actions, starts to gain in the abstract sense in the mental dimension over time. With its semantic qualities, space also contains various messages about who a person is, where he is from, his lifestyle, habits, the cultural characteristics of the society he lives in, in short, his identity. The space can create partnerships or distinctions between different identities, as well as enable identity features to appear and be visible. This study aims to explain the process of mutual communication and interaction between human and space in the context of the concept of identity within the visual narrative universe of cinema. The film contains information about the identity of the place, the story the director wants to tell, the characters and, most importantly, the message he wants to give. From this point of view, firstly, after the theoretical infrastructure related to identity, space, place identity and associated identity, self-determination and privacy are created, a film analysis is made in the context of space and identity through the "Uzak" movie selected as a sample. Directed by Nuri Bilge Ceylan, the 2002 film "Uzak" is one of the films that the director consciously uses the space in the creation of cinematic meaning, as in all his films. This feature was effective in selecting the movie as a sample. It has been found appropriate to use the frame-by-frame analysis method for analysis. Since the focus of the study is the interaction of space and identity, the film frames to be examined are selected according to the types, properties and semantic relationships of the space and space fittings used. The selected film frames are handled under two main titles: home space and urban space. The messages conveyed by spaces and characters according to their positioning in the visual composition in the film frames and the relationship of the characters with the space are analyzed in the context of the concept of identity. As a result of the analysis made on cinematographic space constructions, it was concluded that, together with the network of relations within it, space has an active role in forming and transforming our identity, and at the same time, space is a communication tool in expressing ourselves to others.Keywords
Space, Identity, Space and Identity Interaction, Space in Cinema, Film Space

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri