Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENGELLİ ÇOCUK ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA VE BECERİNİN ARAŞTIRILMASI: BİLSEM ÖRNEĞİ
(RESEARCH OF CREATIVE WRITING AND SKILL OF DISABLED CHILDREN STUDENTS: THE CASE OF BILSEM )

Author : Kadir AYDIN  Dr. Cüneyt ÇATUK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 102-111
    


Summary

Bu araştırmada, Türkiye de bulunan Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim görmekte olan engelli çocuk öğrencilerin yaratıcı yazma beceri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Genelinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören resim, müzik ve genel yetenek alanlarında üstün yetenekli Engelli olduğu tespit edilen 39 engelli öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, öğrencilerden alınan yazılı anlatımlar ile bu anlatımların değerlendirilmesinde kullanılan Öztürk (2007) tarafından geliştirilen Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric) yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan Üstün yetenekli engelli öğrencilerin cinsiyetleri, yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Üstün yetenekli engelli öğrencilerin sahip oldukları yetenek alanlarının da yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Üstün Yetenekli Engelli Öğrenci, Bilim ve Sanat Merkezi, Yaratıcı Yazma, Engelli, Yaratıcılık.

Abstract

The aim of this study is to examine the creative writing skills of children with disabilities who are studying at the Science and Art Center in Turkey according to various variables. Research is a descriptive study in the screening model. The sample of the study consists of 39 students with disabilities who were found to be gifted in the fields of painting, music and general ability who were studying in Science and art centers throughout Turkey. The data were obtained through the ‘Creative Writing Grade Scoring Key’ (rubric), developed by Öztürk (2007), which is used to evaluate written narratives taken from students. The SPSS statistical program was used to analyze the data. The study revealed that the sexes of gifted disabled students who participated in the study had a meaningful impact on their creative writing skills. It was also the result that the areas of talent possessed by gifted disabled students also had a meaningful impact on their creative writing skills.Keywords
Gifted Disabled Student, Science and Arts Center, Creative Writing, Disabled, creativity

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri