Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT and ITS EVALUATION FROM THE TURKEY’S POINT OF VIEW )

Author : Ayşenur ERDİL  Hikmet Erbıyık  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 33-45
    


Summary

Sanayi devriminin bir sonucu olarak, örgütler dünyadaki hızlanan değişim nedeniyle birçok şartla karşı karşıya kalmalıdır. Kuruluşlar ve şirketler rekabet etmek, hayatta kalmak ve sektörlerinde daha güçlü olmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor ve uyguluyorlar. Böyle bir durum hayatta sürekli gelişmeye ve öğrenmeye neden olur. Küreselleşme başladığından itibaren ülkeler ve organizasyonlar arasındaki tüm kısıtlamalar ve engeller kalkmaktadır, bundan dolayı bilgi aktarımı daha önem arz eden kavramdır. Orta ölçekli firmalar ile güçlü firmalar arasındaki karşılaştırmalar sonucunda aralarında büyük farklılıklar olduğunu tespit edilmiştir. Günümüzde, bazı kuruluşların bilgi birikiminde daha yüksek değerlere sahipken çok az sermayeleri vardır. Şirketler ve kuruluşlar son on yılda bilginin önemini fark ettikleri için, bilgi ve bilgi yönetimi üzerine birçok araştırma ve program başlatmışlardır. Ancak, halen bilgi paylaşımını içeren bir terim geliştirmektedir. Bilgiyi sürdürürken içerik yönetimi, entelektüel sermaye ve dokümantasyon yönetimi gibi terimler de arttı. Bu çalışmada, bilgi yönetimi ile ilgili terimler tanımlanacaktır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görünmez değer olarak tanımlanan Bilgi Birikimi'nin (Bilgi Yönetimi), yönetiminin (Bilgi Yönetimi) ve entelektüel sermayesinin temel rekabet avantajı sağlayan güç olduğu anlaşılmıştır. Bilgi yönetiminin önemi anlaşıldığı için uygulamaları artacaktır. Bilgi Yönetimi ile ilgili bu çalışmada, Bilgi Yönetiminin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, gelişimi ve mevcut durumu ve önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, bu araştırma bilgi sistemlerinin yapısı, bilginin sistem analizi ve bilgi yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliği hakkında bir görüş içermektedir. Uygulama örnekleri Bilgi Yönetimi uygulayan şirketlerden verilmektedir. Bu çalışmanın uygulanması, Çok Kriterli Karar Verme yöntemiyle Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik önceliklerin gerekliliklerinin belirlenmesini ve sınıflandırılmasını desteklemektedir.Keywords
Bilgi, Bilgi Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Sistem

Abstract

Due to the accelerated world change, organizations have to cope with many conditions as a result of the industry revolution. Organizations and businesses grow and utilize various economic and livelihoods in their sectors. This condition contributes to continual change and lifelong learning. Since the globalizing begins all restrictions and barriers are removing between the countries and organizations that's why transferring of information is being the more important fact. This result is observed that there are big differences between classical companies and newly popular and strong companies. Some companies actually have limited capitals though their knowledge is of greater importance. Because companies and organizations have learned the importance of knowledge in the last decade, many research and knowledge management applications have been launched. Nevertheless, the word sharing information continues to expand. With the advancement of information, such concepts as content marketing, cognitive property and development of knowledge have developed. These concepts related to the management of knowledge will be represented in this research. In Turkey, as in the world, it has been understood that Knowledge Accumulation (Knowledge Management), which is defined as “invisible value” in companies, and its management (Information Management) and intellectual capital are the power that provides basic “competitive advantage”. As the importance of information management is understood, its applications will increase. In this study on Knowledge Management (KM), what the KM is, how it has emerged, its development and its current status and importance are explained. In addition, this research involves a view about the structure of knowledge systems, system analysis of information and sustainability of information management systems. Application examples are given from the companies that apply KM. The application of this study supports to identify and categorize the requirements of the Priorities for Improving Knowledge Management System with Multi Criteria Decision Making method. KM is highlighted the implementation of a company in the conclusions regarding the management or the importance for Turkey claimed that the solutions to become more efficient are highlighted.Keywords
Information, Knowledge Management, Multi Criteria Decision Making Method, System

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri