Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effect of Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behavior of Employees
(The Effect of Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behavior of Employees )

Author : Ertuğrul KÖSE  Özlem Yenidoğan (Ph D Student)  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 71-83
    


Summary

Araştırma dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hipotezi “dönüşümcü liderlik tarzının iş görenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını tahmin etmede öngörü sağladığı” şeklinde belirlenmiştir. Çalışmada iki kavramsal yapı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla alan yazından yararlanılarak likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Söz konusu ölçüm araçları imalat ve hizmet sektörü işletmelerinde farklı kademede çalışan iş görenlerin kapsama alındığı 282 kişiye uygulanmış, katılımcılardan 268’i anketi cevaplayarak geri dönüş yapmış, 8 soru formu eksik veri içerdiğinden geçersiz sayılmıştır. Nihayetinde, 260 anket formundaki veriler üzerinde istatistikî analizler yapılmıştır. Dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz neticesinde dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ve dönüşümcü liderlik tarzının iş görenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Üretim ve Hizmet Sektörü

Abstract

The research was done with the aim of identifying the causality relationship between transformational leadership style and organizational citizenship behavior. The hypothesis of the research was identified as “transformational leadership style provides foresight in predicting organizational citizenship behaviors”. Likert type scales were applied by using the avai¬labl¬e¬ literature in order to identify the relationship between the two concepts. These me¬asur¬eme¬nt tools were applied to 282 people who were employed at different levels in man¬uf¬ac¬turing and service sector enterprises. 268 of the participants gave feedback by answering the questionnaire. 8 questionnaires were evaluated as invalid as they contain incomplete data. Finally, statistical analyzes were performed on the data in 260 qu¬est¬ionn¬aire forms. Regression analysis was used in order to identify the relationship between trans¬formational leadership and organizational citizenship behavior. As a result of the analysis, it has been concluded that the relationship between transformational leadership and organizational citizenship is statistically significant and transformational leadership style has an effect on the organizational citizenship behaviors of employees.Keywords
Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Manufacturing and Service Sector

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri