Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERİN ÖLÜM KAYGISI İLE TEMEL EMPATİ DÜZEYİ VE YAŞAMA YÜKLEDİKLERİ ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH'S DEATH ANXIETY AND THE LEVEL OF THE BASIC EMPATHY AND THE MEANING TO LİFE )

Author : merve kızılırmak tatu  Arzu ÖZYÜREK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 9-17
    


Summary

Bu çalışma, gençlerin ölüm kaygısı ile temel empati düzeyi ve yaşama yükledikleri anlam arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada niceliksel araştırma tasarımlarından tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, lisans öğrenimi gören ve çalışmaya gönüllü katılan 400 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplamada “Kişisel Bilgi Formu”, "Yaşamın Anlamı Ölçeği", "Temel Empati Ölçeği" ve "Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik dağılımına uygun olarak parametrik ve nonparametrik testler ile korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; cinsiyet değişkeniyle ölüm kaygısı arasında manidar fark bulunmuş ve erkeklerin ölüm kaygısının kadınlardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Gençlerin ölüm kaygısı ile duygusal empatileri arasında negatif yönlü bir ilişki; yaşama yükledikleri mevcut anlam ve duygusal empati düzeyi arasında negatif yönlü, aranan anlam ve bilişsel empati düzeyleri arasında ise pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.Keywords
Yaşamın anlamı, Empati, Ölüm kaygısı, Gençlik dönemi.

Abstract

This research is carried out for the purpose of analyzing the connection between death anxiety, basic empathy capacity and meaning of life. In this research, descriptive research model of Quantitative Research Models is used. The study group consisted of 400 university students who continue their undergraduate studies and voluntarily participate in the study. “Self-Description Form”, “The Meaning in Life Questionnaire”, “Basic Empathy Scale” and “Thorson Powell Death Anxiety Scale” “Personal Information Form” was used in collecting the data. In the analysis of the data, parametric and nonparametric tests and correlation analysis were used in accordance with the normality distribution. In the results obtained, a meaningful difference cannot be founded between the sociodemographic features and the basic empathy capacity and meaning of life of youngs, there is a significant difference between gender variable and death anxiety of men was determined to be higher than women.Keywords
Meaning in life, Empathy, Death anxiety, Youth period

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri