Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2013-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN STEM ALANLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARININ CİNSİYET BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve bilimsel yaklaşımın büyük rol oynayacağı öngörülen yeni ekonomik sistemde STEM (Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik) alanlarına ait bilgi ve üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı iş kollarında ve yaşamın birçok alanında olduğu gibi eğitim kademelerinde de kadınlar ve erkekler değişik STEM alanlarında farklı şekillerde temsil edilmektedir. Hatta alanyazında da sıklıkla belirtildiği gibi üniversite düzeyinde kadınların STEM alanlarına katılımlarında erkeklere oranla büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı 2013-2019 yılları arasında Türkiye’deki üniversitelerin STEM alanlarında kayıtlı öğrenci sayılarının cinsiyet bağlamında karşılaştırmasını yapmak ve STEM alanları bazında sayılardaki değişimleri ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yaklaşımının kullanıldığı çalışmanın verileri YÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki 2013-2019 yılları arasında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde STEM alanlarını tercih ederek bu alanlara yerleşen kadın ve erkek öğrenci sayılarını içeren dokümanlardan oluşmaktadır. YÖK verilerinde sunulan eğitim alanları içinden STEM alanlarına dâhil olan bölümler Bilim Alanları, Bilgisayar Bilimleri-Matematik Alanları, Medikal-Sağlık alanları ve Mühendislik-Teknoloji alanları olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. Bu aşamada çalışmanın verileri YÖK alanları ile denkliğine bakılarak uygun kategorinin altında gruplandırılmış ve daha sonra ilgili kategoriler için toplam öğrenci sayıları bu son gruplamalara göre Excel tablolarında düzenlenmiştir. Veri analizine yönelik gerçekleştirilen son aşamada ise tablolardaki sayılardan her bir öğrenim düzeyi için ilgili grafikler oluşturularak bulgular bölümünde sunulmuştur. Çalışmanın bulguları göstermektedir ki çalışma kapsamındaki yıllar içerisinde STEM alanları için ön lisans düzeyinde genellikle Medikal-Sağlık Alanları; lisans ve lisansüstü düzeyde ise sürekli Mühendislik-Teknoloji Alanları öğrencilerin tercihleri doğrultusunda en fazla öğrenci kaydına sahiptir. Ayrıca lisansüstü düzeyde Bilim Alanlarında ve lisans düzeyinde Bilgisayar-Matematik Alanlarında yıllar bazında erkek ve kadın öğrenci sayılarında değişen trendlerde değişiklikler görülmesine rağmen ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde Medikal-Sağlık Alanları dışındaki tüm kategorilerde erkek öğrenci sayısı kadın öğrenci sayısından fazladır.Keywords
STEM, STEM alanları, STEM’de kadın katılımı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri