Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORKESTRA DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇALGI EĞİTİMİNE OLAN ETKİLERİ

Araştırma ile müzik eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin lisans eğitimi 3. Sınıf ve 4. Sınıfında almış oldukları orkestra dersinin bireysel çalgı eğitimine olan katkılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 27 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılan araştırmada veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, orkestra dersinin öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik teknik boyuta olan teorik katkılarının çoğunlukla yay teknikleri, nüans terimleri işaretleri ve sembolleri, pozisyon (konum) ve dönemsel özellikler konularında olduğu ve aynı zamanda yay teknikleri, nüanslar ve pozisyon (konum) konularında pratik katkıları olduğu görülmüştür. Bireysel çalgının teknik boyutuna ilişkin teorik ve pratiğine dönük katkıları dışında birlikte çalabilme, deşifre yapabilme ve doğru tempoda çalabilme gibi konularda da katkısının olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin müzikalitesine yönelik ise çoğunlukla nüanslara dikkat ederek hissederek çalma konusunda etkilerinin olduğu görülmüştür. Orkestra dersinde öğrencilerin birlikte çalarak eğlenmesi ve çalgısını çalabildiği fikrinin öğrencide oluşması sebepleri ile öğrencilerin çalgısına ilişkin motivasyonlarının arttığı görülmüştür. Öğrencilerin çalgılarına ilişkin motivasyonlarının pozitif yönde artması öğrencilerin çalgısına çalışma süre ve sıklığını artırdığı ve bu durumun öğrencilerin bireysel çalgı başarı notunu yükseltmesine katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Müzik eğitimi, orkestra eğitimi, çalgı eğitimi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri