Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖZEL OKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI

Bu araştırmanın amacı özel okul müzik öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesidir. Veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık isimli 3 faktör ve toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.91 olarak ölçülmüştür. Veri toplama aracı online olarak bütün öğretmenlere gönderilmiştir. Olumlu yanıt vererek ölçeği dolduran 32 müzik öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. Müzik öğretmenleri 19 farklı özel okulda çalışmaktadırlar. Araştırma kapsamında öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Ayrıca bağlılık düzeylerinin mesleki kıdem, maaş ve mezun oldukları bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Hangi tür istatistiksel testlerin kullanılacağını belirlemek için yapılan Shapiro-Wilk testinde verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir. Bu sebeple mezun olunan bölüm değişkeni için bağımsız örneklemler için t testi, mesleki kıdem ve maaş değişkenleri için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel okul müzik öğretmenlerinin çalıştıkları okullara yönelik örgütsel bağlılık düzeylerinin iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık düzeyleri mezun olunan bölüme göre farklılık göstermezken maaş ve mesleki kıdeme göre farklılaşmaktadır. Maaş ve çalışma yılının yüksek olması öğretmenlerin okullarına olan bağlılıklarını arttırdığı belirlenmiştir.Keywords
Müzik eğitimi, müzik öğretmeni, bağlılık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri