Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA MOTİVASYON: DESTEKLEYİCİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ

Araştırmanın amacı İçsel Motivasyonu Destekleyici Eğitim Programının okul öncesi dönemdeki çocukların motivasyon düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın modeli karma model olarak planlanmıştır. Nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen; nitel boyutunda ise temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezinde sosyoekonomik düzeyi düşük olan semtte yer alan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen MEB’e bağlı anasınıflarına devam eden 48-72 aylık 22 çocuk oluşturmaktadır. Veriler Okul Öncesi Çocuklar İçin Motivasyon Ölçeği (DMQ18) ve Öğretmen Görüşme Formu kullanılarak elde edilmiştir. İçsel Motivasyonu Destekleyici Eğitim Programı Dikkat ve Problem Çözme, Benlik Algısı ve İlişkili Olma, Bağımsızlık ve Öz Disiplin ve Duygu Düzenleme olmak üzere 4 alt boyuttan ve her boyuttan altışar tane olmak üzere bütünleştirilmiş 72 etkinlikten oluşmaktadır. Program haftada 5 gün ve 5 hafta süreyle uygulanmıştır. Program sonrasında alınan son testlere ilişkin yapılan analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasındaki farkın deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05); eğitim programının kalıcılığına ilişkin yapılan kalıcılık testinde ise deney grubunda eğitim programının etkisinin artarak devam ettiği saptanmıştır (p<0.05).Keywords
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, İçsel Motivasyon, Okul Öncesi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri