Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YERİNDE MARUZ KALDIĞI YILDIRMA DAVRANIŞLARININ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Amaç: Bu çalışma sağlık çalışanlarının iş yerinde maruz kaldığı yıldırma davranışlarının şiddete yönelik tutumları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, beş farklı kamu hastanesinde çalışan 75 sağlık personeli katılmıştır. Veriler Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Üç bölümden oluşan araştırma formu kullanılmıştır. Formun ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini içermektedir. Diğer bölümler Yıldırım ve Yıldırım tarafından geliştirilen “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları (İYPŞD)” Ölçeği ve Çetin tarafından geliştirilen “Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları Ölçeği” (EŞYT) dir. Bulgular: Katılımcıların %82,7’sinin son 12 ayda bir ya da birden fazla kez yıldırma davranışlarından bir veya birden fazlasıyla karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların en fazla karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları sırasıyla; mesleki statüye saldırı (%79), kişiliğe saldırı (%76), bireyin işten izolasyonu (%64) ve diğer negatif davranışlar (%27) olarak bulunmuştur. Katılımcıların işten memnun olma durumları ise orta düzey (2.58±1,1)olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çalıştıkları birimde sorun yaşadıklarında çözüm için katılımcıların %50,7’si birinci derece yöneticisinden, %46,7’si ise iş arkadaşlarından destek aldıklarını belirtmiştir. Sonuç: Çalışmamızda, katılımcıların iş yerinde psikolojik şiddete maruz kalma durumları ile şiddete yönelik tutumları arasında olumlu ve orta düzeyde güçlü bir ilişkinin olduğu (r=0.447; p< 0.000) ve maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının şiddete yönelik tutumları üzerinde %20 oranında bir etkisi olduğu belirlenmiştir.Keywords
Sağlık personeli, mobbing, yıldırma, psikolojik şiddet, şiddete yönelik tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri