Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CÂMİ’ ISTILAHINDA SEKİZLİ TAKSİMİN TEZAHÜRÜ

Bu makale, günümüzde genel kabul gören ve birçok hadis usûlü eserinde yer alan Câmi’ kavramının meşhur tanımını konu almaktadır. Muahhar dönem Muhaddislerin ıstılahında; âkaid, ahkâm, rikâk, yeme, içme, sefer, kıyam, ku’ûd adâbı, tefsir, tarih, siyer, fiten, menâkıb ve mesâlib gibi sekiz ana konuya ait hadisleri ihtiva eden kitaplara Câmi’ denilmiştir. Cami’ bir hadis eserinde bulunması gereken söz konusu sekiz ana konuya ilişkin tanım, Abdülaziz ed-Dihlevi’nin Ucâle-i nâfia adlı eserinde yer almaktadır. Abdülaziz ed-Dihlevi söz konusu tanım için eserinde herhangi bir referansa yer vermemiştir. Bu tanım el-Mübârekfûrî’nin Mukaddimetu Tuhfeti'l-ahvezi, el-Kannevci Sıddik Hasan Han’ın el-Hıtta fi zikri's-sıhahi's-sitte, Muhammed b. Ali b. Adem Musa İsyubi Vellevi’nin Kurretu ayni’l-muhtâc fi şerhi Mukaddimeti Sahihi’l-İmam Müslim b. el-Haccâc, Hasan Muhammed Eyüb’ün Kitâbu’l-hadis fi ulumi’l-Kur’an ve’l-hadis adlı eserlerinde yer almakta ve bizzat Abdülazîz ed-Dihlevî’ye dayandırılmaktadır. Daha sonraki kaynaklarda yer alan Câmi’ kavramıyla ilgili tanım, bazı kaynaklarda Abdülaziz ed-Dihlevi’ye, bazılarında ise başka eserlere atfedilerek yapılmıştır. Sonuç olarak Câmi’ ıstılahı sekizli tasnif özelliğiyle kabul görmüş ve pek çok kaynakta da bu şekilde yer almıştır.Keywords
Câmi’, Sekizli tasnif, Abdülaziz ed-Dihlevi, Ucâle-i nâfia, Hadis

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri