Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effect of Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behavior of Employees

Araştırma dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hipotezi “dönüşümcü liderlik tarzının iş görenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını tahmin etmede öngörü sağladığı” şeklinde belirlenmiştir. Çalışmada iki kavramsal yapı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla alan yazından yararlanılarak likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Söz konusu ölçüm araçları imalat ve hizmet sektörü işletmelerinde farklı kademede çalışan iş görenlerin kapsama alındığı 282 kişiye uygulanmış, katılımcılardan 268’i anketi cevaplayarak geri dönüş yapmış, 8 soru formu eksik veri içerdiğinden geçersiz sayılmıştır. Nihayetinde, 260 anket formundaki veriler üzerinde istatistikî analizler yapılmıştır. Dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkiyi belirlemek için regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz neticesinde dönüşümcü liderlik tarzı ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ve dönüşümcü liderlik tarzının iş görenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Üretim ve Hizmet Sektörü

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri