Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇLERİN ÖLÜM KAYGISI İLE TEMEL EMPATİ DÜZEYİ VE YAŞAMA YÜKLEDİKLERİ ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışma, gençlerin ölüm kaygısı ile temel empati düzeyi ve yaşama yükledikleri anlam arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada niceliksel araştırma tasarımlarından tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, lisans öğrenimi gören ve çalışmaya gönüllü katılan 400 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplamada “Kişisel Bilgi Formu”, "Yaşamın Anlamı Ölçeği", "Temel Empati Ölçeği" ve "Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik dağılımına uygun olarak parametrik ve nonparametrik testler ile korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; cinsiyet değişkeniyle ölüm kaygısı arasında manidar fark bulunmuş ve erkeklerin ölüm kaygısının kadınlardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Gençlerin ölüm kaygısı ile duygusal empatileri arasında negatif yönlü bir ilişki; yaşama yükledikleri mevcut anlam ve duygusal empati düzeyi arasında negatif yönlü, aranan anlam ve bilişsel empati düzeyleri arasında ise pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir.Keywords
Yaşamın anlamı, Empati, Ölüm kaygısı, Gençlik dönemi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri